CB Webshop

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MOUNOURY TRADING & ELECTRONICS

Algemene Voorwaarden CB-webshop

Inhoudsopgave:

 • Artikel   1 – Definities
 • Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel   3 – Toepasselijkheid
 • Artikel   4 – Het aanbod
 • Artikel   5 – De overeenkomst
 • Artikel   6 – Herroepingsrecht
 • Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel   9 – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Betaling
 • Artikel 13 – Klachtenregeling
 • Artikel 14 – Geschillen
 • Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

​Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst , al dan niet op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Bedrijf: Rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van een beroep of onderneming en een overeenkomst aangaat, al dan niet op afstand met de ondernemer.
 4. Klant: Een Consument of Bedrijf die van ondernemer goederen of diensten betrekt.
 5. Nieuwe producten: Producten die direct afkomstig zijn van de fabrikant en niet door een klant of ondernemer zijn gebruikt en in de originele ongeopende verpakking worden geleverd.
 6. Tweedehands producten: Producten die zijn gebruikt en waarvan de fabrieksgarantie is verlopen of waarop door de staat geen aanspraak meer op garantie kan worden gedaan.
 7. Vintage producten: Tweedehands producten die reeds enkele tientallen jaren oud zijn en (mogelijk) slechts nog verzamelaarswaarde hebben.
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 12. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten , al dan niet op afstand aan klanten aanbiedt;
 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 •  “CB-webshop”, onderdeel van Mounoury Trading & Electronics V.O.F. Administratie & kantoor: Nijverheidsweg 15, 7991CZ te Dwingeloo
 • Telefoonnummer: 0031650402734
 • E-mailadres: info@cb-webshop.nl
 • KvK-nummer: 71200878
 • Btw-identificatienummer: NL858620078B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst , al dan niet op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • a. het webadres, indien nodig bezoekadres van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van nieuwe producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen en heeft de klant ook nog 14 dagen om het artikel aan ons te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Bij de aankoop van ‘vintage’ of tweedehands producten geldt deze bedenktijd ook, echter geldt daarvoor geen garantie tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij de aankoop van een product waarbij de klant de ondernemer heeft gevraagd een aanpassing van welke aard dan ook aan het apparaat te verrichten (o.a. ompluggen, modificeren, wijzigen van aansluitingen etc) geldt deze bedenktijd niet, noch geldt daarvoor garantie tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst en uiterlijk voor de aanvang van de werkzaamheden.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Ondernemer behoud zich het recht voor schade en/of manco’s van deze retourzending door te berekenen.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • e. voor losse kranten en tijdschriften;
 • f. voor apparatuur waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
 • g. Linears

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • b. waarvan de levering / uitvoering is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • c. betreffende weddenschappen en loterijen.

4. Het Herroepingsrecht geldt niet voor: Ondernemers, B2B, stichtingen, verenigingen of andere bedrijfsvormen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van gebruikte producten of diensten genoemde prijzen zijn excl. Btw en vallen onder de marge regeling.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Lineairs, eindtrappen, Vintage, n.o.s en tweedehands producten zijn uitdrukkelijk uitgesloten van garantie tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, noch kan de klant aanspraken maken op garantie op alle externe aangesloten zaken op het geleverde en de invloed die aangesloten zaken op het geleverde hebben. (b.v. op microfoons, modems, kabeltjes, interfaces etc.)
 4. Volgens de Europesche norm hebben alle nieuwe artikelen een fabrieksgarantie van 2 jaar. Lineairs, eindtrappen van zendapparatuur en gebruikers fouten/schade vallen niet onder de garantietermijn. Bij b2b leveringen, stichtingen, verenigingen of andere bedrijfsvormen die niet vallen onder het consumentenrecht geldt een garantietermijn van 6 maanden.
 5. Diensten geleverd door of via ondernemer worden gezien als een inspanningsverplichting en niet als een resultaatsverbintenis. De vergoeding is derhalve een financiele vergoeding van de tijd en de onderdelen die hiermee gemoeid zijn. Op diensten geldt derhalve ook geen garantie.
 6. Waar geen garantie van toepassing is, kan garantie worden aangekocht. Zulks ter beoordeling aan ondernemer. Ondernemer zal een coulancebeleid voeren in zaken waarbij producten of diensten zonder garantie binnen afzienbare tijd extra service behoeven.
 7. Op tweedehands artikelen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Ondernemer behoudt zich het recht voor een product door een derde partij te laten leveren onder naam van ondernemer (drop shipment).
 8. Ondernemer zal producten aangeleverd door klant (voor reparatie, consignatie etc..) onder zich nemen als goed huisvader en deze met zorg opslaan en behandelen tot dat deze verkocht zijn of door aan klant worden teruggegeven.
 9. Ondernemer behoudt zich het recht voor, voor deze opslag kosten te berekenen indien deze opslag onnodig lang duurt door toedoen van de klant.
 10. Ondernemer behoudt zich het recht voor diensten te doen uitvoeren door derden, zulks ter beoordeling aan ondernemer. Ondernemer zal ik dat geval de kwaliteit van deze diensten bewaken, zodat deze ten minste gelijk of beter in kwaliteit zijn dan door ondernemer geleverd.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.of per direct bij betaling via iDeal. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens en adresgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Het eigendomsrecht van het product gaat slechts dan over van ondernemer op de klant nadat betaling hiervoor is ontvangen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.